Loader Logo

PRIVACY POLICY

Brave Unicorns respects your right to privacy. Below you will find the rules on which
we process your personal data and cookies that are used by our site.

ADMINISTRATOR OF YOUR DATA:
Brave Unicorns, ul. E. Gierczak 12F/2, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 6711549918, REGON: 331073913

CONTACT WITH THE ADMINISTRATOR
You can contact the Administrator by writing to: hello@braveunicorns.com

PERSONAL DATA AND PRIVACY:

CONTACT FORM

We only process the data you gave us. This may be your name, email address, telephone number or data that you leave when navigating our websites. Your personal data is processed only for the purposes for which we have been provided. If you provided us with your data in an email, the data will be processed in connection with this message, e.g. our cooperation and possible implementation of the contract. You use the data you leave as part of navigating our website for traffic analysis and statistical purposes. Providing data is voluntary, but in some cases necessary for the purposes set out above.

BASIS OF DATA PROCESSING

Depending on your actions, the legal basis for processing your data may be:
• for your explicit consent (e.g. consent in the email)
• execution of an agreement, for the purpose of which you provided your data
• for our legitimate interest

PROCESSING PERIOD

Your data will be kept for no longer than necessary. Data related to the contract will be processed for the period needed in connection with its implementation and settlement.

DATA RECEIVERS

The administrator may entrust your data to subcontractors who provide services to the extent necessary to achieve the purposes of processing or colleagues in order to continue e-mail correspondence. If the data is transferred outside the EEA, we use standard contractual clauses and Privacy Shield as safeguards for countries for which the European Commission has not found an adequate level of data protection.

YOUR RIGHT

• You have the right to request access to our data, rectification, transfer and deletion, as well as the right to limit data processing.
• You have the right to object to further processing, as well as to withdraw consent to the processing of personal data. The exercise of the right to withdraw consent does not affect the processing that took place until the consent was withdrawn.
• In the case of illegal data processing, you have the right to lodge a complaint to the supervisory body - the Inspector General for Personal Data Protection.

COOKIES

Like most websites, we use the so-called cookies (cookies).
These files:
• are saved in the memory of your device (computer, telephone, etc.);
• they do not change the settings of your device.

By using the appropriate options of your browser, you can at any time:
• to delete cookies,
• to block the use of cookies in the future.

Cookies are used in this site to:
• to remember information about your session
• about statistical
• about marketing.

To learn how to manage cookies, including how to disable them in your browser, you can use the help file of your browser. You can read the information about this by pressing F1 in the browser. In addition, you can find the appropriate tips on the following sub-pages, depending on which browser you use:
• Firefox
• Chrome
• Safari
• Internet Explorer / Microsoft Edge

You can find more information about cookies on Wikipedia.

Brave Unicorns szanuje Twoje prawo do prywatności. Poniżej znajdziesz zasady
na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz plikach cookies, które są używane przez naszą stronę.

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH:
Brave Unicorns, ul. E. Gierczak 12F/2, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 6711549918, REGON: 331073913

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: hello@braveunicorns.com

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Przetwarzamy tylko te dane, która nam podałeś. Może to być Twoje imię i nazwisko, adres email, nr telefonu lub dane, które zostawiasz w ramach poruszania się po naszych serwisach internetowych. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów, dla których zostały nam podane. Jeżeli podałeś nam swoje dane w wiadomości email, dane przetwarzane będą w związku z tą wiadomością, np. naszą współpracą i ewentualną realizacją umowy. Dane, które zostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie internetowej wykorzystujemy do analizy ruchu i celów statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach konieczne do realizacji celów określonych powyżej.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być:
• Twoja wyraźna zgoda (np. zgoda wyrażona w mailu)
• realizacja umowy lub działania zmierzające do jej zawarcia
• nasz prawnie uzasadniony interes.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Dane związane z umową będą przetwarzane przez okres potrzebny w związku z jej realizacją i rozliczeniem.

ODBIORCY DANYCH

Administrator może powierzyć Twoje dane swoim podwykonawcom zajmującym się świadczeniem usług w zakresie niezbędnym dla realizacji celów przetwarzania lub swoim współpracownikom w celu kontynuowania korespondencji e-mailowej. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

TWOJE UPRAWNIENIA

• Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
• Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a także do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
• W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

CIASTECZKA

Jak większość witryn internetowych, korzystamy z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
• są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
• nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
• usunąć pliki cookies,
• blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tej witrynie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
• zapamiętywania informacji o Twojej sesji
• statystycznych
• marketingowych.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
• Firefox
• Chrome
• Safari
• Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w  Wikipedii.